Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

straconyczas
6799 ff25 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaajri ajri
straconyczas
3099 3325
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
straconyczas
straconyczas
8836 d101 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapannakies pannakies
straconyczas
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
straconyczas
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?

September 10 2017

straconyczas
straconyczas
straconyczas
Reposted frommessedup messedup viapannakies pannakies
straconyczas
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
straconyczas
8792 02fc
straconyczas
9492 74b7 500
straconyczas
3858 bda3

dumpster monster

September 09 2017

1373 0039 500

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

straconyczas
straconyczas
straconyczas
straconyczas
8619 fb47
Reposted frompunisher punisher viaMyBlackWings MyBlackWings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl