Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

2341 f890
Reposted fromdivi divi vianiedonaprawienia niedonaprawienia
straconyczas
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
8288 0f15 500
Reposted fromdivi divi viapieceoflife pieceoflife
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viafoodforsoul foodforsoul
straconyczas
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
straconyczas
2000 2114
Reposted fromtfu tfu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
straconyczas
3919 54de 500
straconyczas
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
straconyczas
1058 ceac
Reposted fromshakeme shakeme viaarchitect architect
straconyczas
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
straconyczas
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viapieceoflife pieceoflife

September 07 2017

straconyczas
Reposted frombluuu bluuu

September 06 2017

straconyczas
Andrzej Pągowski
Reposted fromoopsiak oopsiak viajointskurwysyn jointskurwysyn
7081 e791
Reposted fromamatore amatore viamaking-love making-love
straconyczas
straconyczas
9192 5077 500
Reposted fromFienrira Fienrira viabirke birke
straconyczas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl