Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

straconyczas
6799 ff25 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaajri ajri
straconyczas
3099 3325
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
straconyczas
straconyczas
8836 d101 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapannakies pannakies
straconyczas
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
straconyczas
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
straconyczas
6799 ff25 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaajri ajri
straconyczas
3099 3325
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
straconyczas
straconyczas
8836 d101 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapannakies pannakies
straconyczas
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
straconyczas
6799 ff25 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaajri ajri
straconyczas
3099 3325
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
straconyczas
straconyczas
8836 d101 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapannakies pannakies
straconyczas
straconyczas
8836 d101 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl