Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

2652 0d0f
straconyczas
6273 59f7 500
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn
straconyczas
3243 158e
Reposted fromzciach zciach viaajri ajri
straconyczas
8237 c2fc 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoxygenium oxygenium
straconyczas
9019 1737 500
Reposted fromCimala Cimala viaoxygenium oxygenium
straconyczas
straconyczas
6689 3e80
Reposted fromveez veez viaoxygenium oxygenium
straconyczas
straconyczas
2281 6ccb 500

luxuvr:

L U X U V R

straconyczas
6537 6a45
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
straconyczas
6542 5540 500
straconyczas
3872 b455
Reposted from154154 154154 vianiedonaprawienia niedonaprawienia

September 15 2017

straconyczas
6799 ff25 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaajri ajri
straconyczas
3099 3325
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
straconyczas
straconyczas
8836 d101 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapannakies pannakies
straconyczas
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
straconyczas
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl