Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

straconyczas
straconyczas
straconyczas
4316 58f3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect
straconyczas
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
straconyczas
3661 4350 500
straconyczas
Reposted fromFlau Flau viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
straconyczas
5618 15be
straconyczas
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir vianiedonaprawienia niedonaprawienia
straconyczas
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz.
Reposted fromnutt nutt vianiedonaprawienia niedonaprawienia

May 14 2018

straconyczas
straconyczas
4594 3634 500
straconyczas
straconyczas
7144 379c
straconyczas
straconyczas
Reposted fromfx00 fx00 viaoxygenium oxygenium
straconyczas
9293 0337 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
straconyczas
Reposted fromAgnya Agnya viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
straconyczas
straconyczas
0589 9b5b 500
Reposted fromseaweed seaweed viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl